หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล ในการพิจารณาช่วยเหลือทางการเงิน

ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการหรือยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการหรือยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิก SMEs ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือเป็นสมาชิก SMEs ในระบบหรือช่องทางการให้บริการต่างๆ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลทั่วไป หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • 2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อผู้ให้ข้อมูลเอง
 • 2.2 เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับบริการหรือเข้าร่วมโครงการต่อ สสว.
 • 2.3 เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการหรือการดำเนินงานของ สสว.
 • 2.4 เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา
 • 2.5 เพื่อดำเนินการสอบทาน ตรวจสอบ อ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่ได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
 • 2.6 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามความเหมาะสม
 • 2.7 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการประกอบการ SMEs เพื่อการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ และจัดทำรายงานสถานการณ์ SME
 • 2.8 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนา SMEs ของประเทศ และวางแผนจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริม SMEs รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
 • 2.9 เพื่อใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลและส่งต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน SMEs ตามภารกิจหน่วยงานต่อไป
 • 2.10 เพื่อการดำเนินการติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการส่งเสริม SMEs และติดตามประเมินผลพัฒนาการของธุรกิจ SMEs ปีล่วงมาแล้ว
 • 2.11 เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดทำ Scoring และ Benchmark ธุรกิจ SMEs เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม SMEs
 • 2.12 เพื่อความรวดเร็วในการใช้ข้อมูลตอบข้อซักถามของ Call Center และการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 • 2.13 เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สสว. จะจัดเก็บข้อมูลตลอดไป เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเพิกถอนการจัดเก็บหรือเห็นว่า การจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในการส่งเสริม SMEs

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • 4.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ สสว. เปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ สสว. เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าและในการดำเนินงานของ สสว. ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นและตามที่ สสว. จะได้แจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการส่งเสริม SMEs หรือตามคำร้องขอของคณะกรรมาธิการต่างๆหรือคำสั่งศาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือตามคำขอส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน SMEs หรือบูรณาการด้านข้อมูลผู้ประกอบการระหว่างหน่วยงาน หรือเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 4.2 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ สสว. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดทำระบบให้ สสว. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบลงทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ
 • 4.3 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ สสว. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดทำระบบให้ สสว. จัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อ หน่วยงานของรัฐ ผู้รับให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงินที่ได้รับการช่วยเหลือ ในการลงทะเบียน และหน่วยงานบริหารและจัดเก็บข้อมูล จำกัด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการฯ และ มาตรการอื่นของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในอนาคต
 • 4.4 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการฯ

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • 5.1 ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 • 5.2 แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทราบถึงผลกระทบหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • 5.3 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคล ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 • 5.4 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้
 • 5.5 ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของข้าพเจ้าดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าจะนำส่งคำร้องเป็นหนังสือไปยังผู้ควบคุมข้อมูลตามสถานที่ที่อยู่ ดังนี้

  “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น G ,17 ,18 ,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”

6. ข้อบังคับการนำเข้าข้อมูล

 • 6.1 ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำผิดตามกฏหมาย
 • 6.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนนี้ ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการระงับการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือทางการเงินของ สสว. พร้อมยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ย แล้วแต่กรณี

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนา

 

หมายเหตุ การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะกรณีผู้ประกอบการให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สสว. ผู้ประกอบการหรือประชาชนจะต้องให้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850
อีเมล : webmaster@sme.go.th, info@sme.go.th