แบบ สสว.คขบ.002
แบบคำขอลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป
วันที่ยื่นคำขอ (วัน/เดือน/ปี)
กรณีสอบถามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ติดต่อ 02-298-3034 , 02-298-3037-38 , 02-298-3071 , 02-298-3079-80 , 02-298-3119
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000
*หมายถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.ชื่อ-สกุล*
คำนำหน้า : ชื่อ : นามสกุล :
*เลขบัตรประชาชน :
2.ที่อยู่ปัจจุบัน
*เลขที่ : หมู่ที่ : ซอย :
ถนน : *จังหวัด : *อำเภอ/เขต :
*ตำบล/แขวง : *รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์ :
*โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : *อีเมล :
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความต้องการ
3.ประเภทธุรกิจที่ท่านสนใจประกอบธุรกิจ * (เลือกได้ 1 ข้อ) *
ภาคธุรกิจ :
ธุรกิจ :
สินค้าหรือบริการที่ท่านสนใจประกอบธุรกิจ :
วัตถุดิบในการผลิต :
ท่านผลิตสินค้า OTOP หรือไม่ :
4. ต้องการเข้าร่วมอบรมในโครงการใด โปรดระบุ
ต้องการเข้าร่วมอบรมในโครงการใด
โปรดระบุ  
5. ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ต้องการ 3 อันดับแรก (ลำดับที่ 1 สำคัญที่สุด)
แหล่งทุน
0
0
0
0
ความรู้
0
0
0
0
ตลาด
0
0
0
0
อื่นๆ
0
0
0
0
ขอขอบพระคุณที่กรอกข้อมูลข้างต้น สำนักงานฯ จะใช้ประโยชน์ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม SME เท่านั้น
Call Center 1301
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850
www.sme.go.th อีเมล์ webmaster@sme.go.th , info@sme.go.th