แบบ สสว.คขบ.001
แบบคำขอลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ
วันที่ยื่นคำขอ (วัน/เดือน/ปี)
กรณีสอบถามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ติดต่อ 02-298-3034 , 02-298-3037-38 , 02-298-3071 , 02-298-3079-80 , 02-298-3119
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000
* หมายถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่
กรณีท่านเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียน ก่อนปี พ.ศ. 2561 โปรดตรวจสอบหมายเลขสมาชิก กดที่นี่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.ชื่อ-สกุล* ส่วนเจ้าของกิจการ หรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทนกิจการ
คำนำหน้า : ชื่อ : นามสกุล :
เลขที่บัตรประชาชนผู้มีอำนาจ:
2.ที่อยู่ปัจจุบัน
*เลขที่ / อาคาร : หมู่ที่ : ซอย :
ถนน : *จังหวัด : *อำเภอ/เขต :
*ตำบล/แขวง : *รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์ :
*โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : *อีเมล :
3.ที่อยู่สถานประกอบการ (เฉพาะสำนักงานใหญ่หรือกิจการแห่งเดียว)
ลักษณะกิจการ : *ชื่อสถานประกอบการ :
*เลขที่ / อาคาร : หมู่ที่ : ซอย :
ถนน : *จังหวัด : *อำเภอ/เขต :
*ตำบล/แขวง : *รหัสไปรษณีย์ : *ปีทีจัดตั้งกิจการ (พ.ศ.) :
โทรศัพท์ : โทรสาร :
*อีเมลหลัก : อีเมลสำรอง :
Website : Facebook :
IG :
4.รูปแบบการจัดตั้งกิจการ * (ต้องเลือก 1 ข้อ ใน 4.1-4.4)
4.1 กรณีเป็นนิติบุคคล
* เลขทะเบียนนิติบุคคล :
*
4.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา(ไม่เป็นนิติบุคคล แต่จดทะเบียนตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์)
* เลขบัตรประชาชน :
* เจ้าของกิจการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนกิจการ :
4.3 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จดทะเบียน
* เลขบัตรประชาชน :

(ไม่เป็นนิติบุคคล และไม่จดทะเบียนตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์และไม่จดทะเบียนตามกฎหมายอื่นๆ)
*
4.4 กรณีได้รับการจดทะเบียน ตามกำหนดของหน่วยงานราชการอื่น
* เลขทะเบียน(ที่มิใช่เลขบัตรประชาชน) :
*
5.ประเภทธุรกิจ *
ภาคธุรกิจ :
ธุรกิจ :
ระบุสินค้า ยี่ห้อ และบริการโดยละเอียด :
วัตถุดิบในการผลิต :
ท่านผลิตสินค้า OTOP หรือไม่ :
6.จำนวนคนทำงาน ณ สิ้นปี ก่อนหน้า * (พนักงานประจำและรวมเจ้าของกิจการ)
คน
7.มูลค่าสินทรัพย์ถาวร ณ สิ้นปี ก่อนหน้า (ไม่รวมที่ดิน)
บาท (กรุณาระบุตัวเลขเท่านั้น)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ
8. ผลการดำเนินธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน/ทุนตั้งกิจการ*(ปีที่เริ่มต้นกิจการ) หน่วยบาท
รายได้รวมต่อปี ( ณ สิ้นปีก่อนหน้า) * หน่วยบาท
กำไร (ณ สิ้นปีก่อนหน้า)* หน่วยบาท
ส่วนที่ 3 ความต้องการและปัญหา
9.โปรดระบุปัญหาที่สำคัญของท่าน 3 อันดับแรก (ลำดับที่ 1 สำคัญที่สุด)
การเงิน
0
0
0
0
การตลาด
0
0
0
0
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
0
0
0
0
บุคลากร
0
0
0
0
การบริหารจัดการ
0
0
0
0
การผลิต
0
0
0
0
อื่นๆ (ระบุ)
0
0
0
0
10.ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ต้องการ 3 อันดับแรก (ลำดับที่ 1 สำคัญที่สุด)
การเงิน
0
0
0
0
การตลาด
0
0
0
0
เทคโนโลยีและนวัตนกรรม
0
0
0
0
บุคลากร
0
0
0
0
การบริหารจัดการ
0
0
0
0
การผลิต
0
0
0
0
เครือข่ายธุรกิจ
0
0
0
0
อื่นๆ
0
0
0
0
11.ท่านมีตลาดหลักอยู่ในกลุ่มใด
ตลาดในประเทศ
สัดส่วน (%) ระบุจังหวัด
ตลาดต่างประเทศ
สัดส่วน (%) ระบุประเทศ
12.ในระยะ 1-3 ปี ข้างหน้าท่านมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างไร
เพราะ  
  
  
  
13.ในระยะ 1-3 ปี ท่านมีแผนจะปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือเลิกกิจการหรือไม่
ปรับเปลี่ยนธุรกิจไปเป็นธุรกิจ
14.ท่านยินดีจะเปิดเผยข้อมูล (เฉพาะส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน) เพื่อใช้เผยแพร่ในข้อมูล SMEs Directory หรือไม่
(SME Directory คือ ทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการที่ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการติดต่อทางธุรกิจ โดยประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการที่ยินดีจะเปิดเผยข้อมูลจะสามารถค้นหาผู้ประกอบการอื่นๆได้ด้วยต้นเอง)
15.เอกสารแนบ ถ้าสามารถจัดส่งให้ได้
สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์
สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล/ใบรับรอง
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาการจดทะเบียนอื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนด
รูปถ่ายร้านค้าหรือกิจการ (ถ้ามี)
ขอขอบพระคุณที่กรอกข้อมูลข้างต้น สำนักงานฯ จะใช้ประโยชน์ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม SME เท่านั้น
Call Center 1301
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850
www.sme.go.th อีเมล์ webmaster@sme.go.th , info@sme.go.th