Call Center 1301

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SME


          

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์

ตามเงื่อนไขที่กำหนด, จำกัดการใช้ 1 รหัส/1 ครั้ง/1 ใบเสร็จ
ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้ากลุ่มเครื่องปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ ผงหมึก กระดาษถ่ายเอกสาร สินค้าที่รหัสลงท้ายด้วย 4 หรือขึ้นต้นด้วย MKP/Y กระเช้าของขวัญ และสินค้า Best Deal