Call Center 1301

ลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบริการกับสสว.

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารและออกหนังสือรับรอง
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่สามารถติดต่อได้

ค้นหา / สมัครสมาชิก

โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

กรณีสอบถามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ติดต่อ 02-298-3034 , 02-298-3037-38
02-298-3079-80
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

กิจกรรมส่งเสริม SME

2022-06-21 15:57:53
สสว. จับมือ DGA เดินหน้าโครงการ SME One ID เพื่อ SME เข้าถึงทุกบริการภาครัฐ
2022-06-01 16:15:01
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
2022-05-24 14:22:52
ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมหรือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
2022-05-23 07:48:33
SME ปัง ตังได้คืน
2022-05-23 07:46:43
บันทึกเทปถวายพระพร
2022-04-18 14:09:00
ชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่ขับเคลื่อนผ่านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-01-01 10:17:32
ร่วมลงนามถวายพระพร
2021-12-15 13:17:18
FTI EXPO 2022
2021-11-17 13:58:57
ประชุมหารือแนวทางการต่อยอดมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
2021-11-17 13:52:17
การส่งเสริม SME ที่ภาคเอกชนคาดหวัง

ขอหนังสือรับรองทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับสสว.

แนะนำขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรอง เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว.
1. แก้ไข ตรวจสอบการลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว.
2. ขอรหัสผ่าน โดยระบบจะทำการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ท่านทาง email ที่ระบุ
3. ทำการ Login เข้าระบบตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

กรณีไม่มี email ที่ใช้ในการรับรหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

กรณีท่านมีความประสงค์เพื่อนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อ
ท่านสามารถออกหนังสือรับรองในรูปแบบ online ได้ด้วยตนเอง

ตรวจสอบการลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว. (ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2565)

569,017

จำนวนสถานประกอบการ

108,298

จำนวนบุคคลที่สนใจจะประกอบธุรกิจ

8,652

จำนวนการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2565)


สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ จำแนกตามภาคธุรกิจ และภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2565)


สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ รายปี

สถิติความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SME

ดาวน์โหลดเอกสาร

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้