Call Center 1301

ลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบริการกับสสว.

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารและออกหนังสือรับรอง
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่สามารถติดต่อได้

ค้นหา / สมัครสมาชิก

โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

กรณีสอบถามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ติดต่อ 02-298-3034 , 02-298-3037-38
02-298-3071 , 02-298-3079-80
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

กิจกรรมส่งเสริม SME

2021-10-26 15:28:07
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564
2021-10-26 15:04:03
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสว. สัญจรครั้งที่ 1
2021-05-27 16:49:08
การประชุม The 3rd ASEAN Task Force on ASEAN SME Service Centre Web Portal
2021-04-20 08:28:48
การประชุม “ชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการภายใต้แผนบูรณาการ SME ปี 2563-2564”
2021-04-02 10:35:17
ร่วมลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2021-04-01 16:21:25
แลกเปลี่ยนการตลาดวิถีใหม่ของ SME ภายหลัง COVID-19
2021-03-16 10:58:18
THAI SME-GP @นนทบุรี
2021-03-03 14:59:05
ระดมความคิดเพื่อบูรณาการความร่วมมือ Thai SME-GP
2021-02-16 16:22:10
ระดมความคิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2021-02-05 08:44:18
ให้สัมภาษณ์มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ขอหนังสือรับรองทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับสสว.

แนะนำขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรอง เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว.
1. แก้ไข ตรวจสอบการลงทะเบียน เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว.
2. ขอรหัสผ่าน โดยระบบจะทำการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ท่านทาง email ที่ระบุ
3. ทำการ Login เข้าระบบตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

กรณีไม่มี email ที่ใช้ในการรับรหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

กรณีท่านมีความประสงค์เพื่อนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อ
ท่านสามารถออกหนังสือรับรองในรูปแบบ online ได้ด้วยตนเอง

ตรวจสอบการลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว. (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564)

473,096

จำนวนสถานประกอบการ

105,066

จำนวนบุคคลที่สนใจจะประกอบธุรกิจ

8,652

จำนวนการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564)


สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ จำแนกตามภาคธุรกิจ และภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564)


สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ รายปี

สถิติความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SME

ดาวน์โหลดเอกสาร

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้