Call Center 1301

ระบบลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

ค้นหา / สมัครสมาชิก

โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

กรณีสอบถามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ติดต่อ 02-298-3034 , 02-298-3037-38
02-298-3071 , 02-298-3079-80 , 02-298-3119
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

แนะนำขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
1. ตรวจสอบการลงทะเบียน ในระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
2. ขอรหัสผ่าน โดยระบบจะทำการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ท่านทาง email ที่ระบุ
3. ทำการ Login เข้าระบบตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

กรณีไม่มี email ที่ใช้ในการรับรหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

ตรวจสอบการลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562)

262,137

จำนวนสถานประกอบการ

64,792

จำนวนบุคคลที่สนใจจะประกอบธุรกิจ

3,927

จำนวนการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562)


สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ จำแนกตามภาคธุรกิจ และภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562)


สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ รายปี

สถิติความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SME

ดาวน์โหลดเอกสาร

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ ทั้งที่จดทะเบียนนิติบุคคลและไม่จดทะเบียนนิติบุคคล

แบบคำขอลงทะเบียนบุคคลทั่วไป

แบบคำขอลงทะเบียนบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ

คำขอหนังสือรับรองการลงทะเบียน SME

แบบฟอร์มสำหรับยื่นคำขอต้นฉบับหนังสือรับรองการลงทะเบียน SME (เพื่อใช้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการฯ)