Call Center 1301

ระบบลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

ค้นหา / สมัครสมาชิก

โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

กรณีสอบถามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ติดต่อ 02-298-3034 , 02-298-3037-38
02-298-3071 , 02-298-3079-80 , 02-298-3119
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

กิจกรรมส่งเสริม SME

ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

แนะนำขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
1. ตรวจสอบการลงทะเบียน ในระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
2. ขอรหัสผ่าน โดยระบบจะทำการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ท่านทาง email ที่ระบุ
3. ทำการ Login เข้าระบบตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

กรณีไม่มี email ที่ใช้ในการรับรหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

ตรวจสอบการลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2562)

281,241

จำนวนสถานประกอบการ

79,358

จำนวนบุคคลที่สนใจจะประกอบธุรกิจ

4,469

จำนวนการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2562)


สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ จำแนกตามภาคธุรกิจ และภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2562)


สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ รายปี

สถิติความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SME

ดาวน์โหลดเอกสาร

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ ทั้งที่จดทะเบียนนิติบุคคลและไม่จดทะเบียนนิติบุคคล

แบบคำขอลงทะเบียนบุคคลทั่วไป

แบบคำขอลงทะเบียนบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ

คำขอหนังสือรับรองการลงทะเบียน SME

แบบฟอร์มสำหรับยื่นคำขอต้นฉบับหนังสือรับรองการลงทะเบียน SME (เพื่อใช้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการฯ)