Call Center 1301

ระบบลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารและออกหนังสือรับรอง
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่สามารถติดต่อได้

ค้นหา / สมัครสมาชิก

ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

กรณีสอบถามข้อมูลการขอรับเงินอุดหนุน ติดต่อ 02-298-3034 , 02-298-3037-38
02-298-3071 , 02-298-3079-80
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

กิจกรรมส่งเสริม SME

2021-04-02 10:35:17
ร่วมลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2021-04-01 16:21:25
แลกเปลี่ยนการตลาดวิถีใหม่ของ SME ภายหลัง COVID-19
2021-03-16 10:58:18
THAI SME-GP @นนทบุรี
2021-03-03 14:59:05
ระดมความคิดเพื่อบูรณาการความร่วมมือ Thai SME-GP
2021-02-16 16:22:10
ระดมความคิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2021-02-05 08:44:18
ให้สัมภาษณ์มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2021-01-27 10:50:28
ประสานความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สสว. - ธนาคารกรุงไทย
2021-01-27 09:53:50
ประสานความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สสว. - ธ.ก.ส.
2021-01-27 09:49:47
ประสานความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สสว. - ธนาคารออมสิน
2021-01-20 15:59:18
ร่วมลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

แนะนำขั้นตอนการ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
1. ตรวจสอบการลงทะเบียน ในระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการ
2. ขอรหัสผ่าน โดยระบบจะทำการจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านให้ท่านทาง email ที่ระบุ
3. ทำการ Login เข้าระบบตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อ ขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

กรณีไม่มี email ที่ใช้ในการรับรหัสผ่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ OSS สสว. โทร. 02-2983000

กรณีท่านมีความประสงค์เพื่อนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อ
ท่านสามารถออกหนังสือรับรองในรูปแบบ online ได้ด้วยตนเอง

ตรวจสอบการลงทะเบียน

สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564)

397,726

จำนวนสถานประกอบการ

100,707

จำนวนบุคคลที่สนใจจะประกอบธุรกิจ

8,467

จำนวนการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564)


สถิติ SME ที่เข้ารับบริการ จำแนกตามภาคธุรกิจ และภูมิภาค (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564)


สถิติการลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ รายปี

สถิติความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐของผู้ประกอบการ SME

ดาวน์โหลดเอกสาร

เพื่อประโยชน์ของท่านในการได้รับสิทธิประโยชน์และข้อมูลข่าวสารการอบรม
โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ

แบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ ทั้งที่จดทะเบียนนิติบุคคลและไม่จดทะเบียนนิติบุคคล

แบบคำขอลงทะเบียนบุคคลทั่วไป

แบบคำขอลงทะเบียนบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ

คำขอหนังสือรับรองการลงทะเบียน SME

แบบฟอร์มสำหรับยื่นคำขอต้นฉบับหนังสือรับรองการลงทะเบียน SME (เพื่อใช้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการฯ)