ยินดีต้อนรับ ดัชนีและข้อมูลทางการเงิน SMEs
รายงานแสดงจำนวนผู้ประกอบการในแต่ละภาคธุรกิจปี 2562 [ ภาคการผลิต และ ภาคการผลิต(เกษตร) ]
เลือกภาคธุรกิจ :
ภาคธุรกิจ Mc1 Mc2 S1 S2 S3 M1 M2 M3 L1 L2 จำนวนรวม
ภาคการผลิต 16,474 5,066 24,255 5,170 4,897 3,136 1,931 512 1,389 1,826 64,656
ภาคการผลิต(เกษตร) 960 222 744 118 138 159 68 18 32 24 2,483
รวมทั้งสิ้น 67,139รายงานผลรวมกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผู้ประกอบการที่ส่งงบการเงินตั้งแต่ปี 2560 - 2562
เลือกภาคธุรกิจ :
ขนาดธุรกิจ 2560 2561 2562
กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ
รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท)
Mc1 รายย่อย มูลค่ารายได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท 507 90,903 -4,835 -443,745 697 91,702 -8,441 -865,096 740 91,776 -11,656 -690,537
Mc2 รายย่อย มูลค่ารายได้ ระหว่าง 1 - 1.8 ล้านบาท 2,928 828,921 -16,820 -10,964,624 821 246,547 -25,034 -16,722,772 868 245,351 -2,347 -1,361,425
S1 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ ระหว่าง 1.8 - 20 ล้านบาท 12,397 765,789 -15,329 -1,900,426 14,207 728,750 -20,482 -3,056,486 14,284 698,154 -18,225 -2,493,555
S2 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ ระหว่าง 20 - 40 ล้านบาท 7,384 1,812,382 -6,010 -5,483,638 8,673 1,743,979 -12,030 -8,189,065 8,837 1,715,838 -7,999 -5,180,996
S3 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ มากกว่า 40 ล้านบาท 17,758 4,448,346 -8,810 -9,734,687 16,951 3,506,537 -10,879 -9,172,506 17,754 3,612,149 -13,303 -9,796,136
M1 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ ระหว่าง 100 - 200 ล้านบาท 20,757 8,434,176 -9,293 -13,767,216 30,438 11,472,947 -12,545 -20,700,898 24,563 9,196,137 -12,556 -18,065,630
M2 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ ระหว่าง 200 - 400 ล้านบาท 28,253 17,040,257 -6,847 -25,080,720 35,150 17,289,767 -13,660 -36,329,601 36,085 18,060,792 -13,750 -29,316,836
M3 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ มากกว่า 400 ล้านบาท 45,427 103,479,474 -5,867 -80,368,567 16,100 29,434,140 -4,497 -46,845,814 16,300 30,638,189 -4,045 -33,430,878
L1 ขนาดใหญ่ มูลค่ารายได้ ระหว่าง 500 - 1,000 ล้านบาท 51,302 44,340,379 -12,788 -55,119,780 60,040 46,833,441 -13,396 -59,804,550 60,160 48,633,641 -19,987 -75,137,750
L2 ขนาดใหญ่ มูลค่ารายได้ มากกว่า 1,000 ล้านบาท 764,876 472,145,576 -50,435 -244,832,464 992,792 486,662,709 -60,509 -209,372,895 989,377 491,249,545 -78,356 -229,781,808
*** รวม *** 951,588 10,889,770 -137,034 -7,461,598 1,175,870 9,966,842 -181,471 -6,850,995 1,168,967 10,069,026 -182,224 -6,754,259
สถิติการเข้าชม 37,876