ยินดีต้อนรับ ดัชนีและข้อมูลทางการเงิน SMEs
รายงานแสดงจำนวนผู้ประกอบการในแต่ละภาคธุรกิจปี 2563 [ ภาคการผลิต และ ภาคการผลิต(เกษตร) ]
เลือกภาคธุรกิจ :
ภาคธุรกิจ Mc1 Mc2 S1 S2 S3 M1 M2 M3 L1 L2 จำนวนรวม
ภาคการผลิต 17,360 4,828 26,196 6,442 6,020 3,259 2,409 643 1,506 2,333 70,996
ภาคการผลิต(เกษตร) 1,023 240 676 156 209 142 115 17 35 31 2,644
รวมทั้งสิ้น 73,640รายงานผลรวมกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผู้ประกอบการที่ส่งงบการเงินตั้งแต่ปี 2561 - 2563
เลือกภาคธุรกิจ :
ขนาดธุรกิจ 2561 2562 2563
กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ
รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท)
Mc1 รายย่อย มูลค่ารายได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท 697 91,702 -8,441 -865,096 740 91,776 -11,656 -690,537 731 90,856 -11,626 -610,380
Mc2 รายย่อย มูลค่ารายได้ ระหว่าง 1 - 1.8 ล้านบาท 821 246,547 -25,034 -16,722,772 868 245,351 -2,347 -1,361,425 799 231,294 -2,285 -1,073,163
S1 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ ระหว่าง 1.8 - 20 ล้านบาท 14,207 728,750 -20,482 -3,056,486 14,284 698,154 -18,225 -2,493,555 12,044 636,126 -20,757 -2,322,320
S2 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ ระหว่าง 20 - 40 ล้านบาท 8,673 1,743,979 -12,030 -8,189,065 8,837 1,715,838 -7,999 -5,180,996 7,617 1,611,465 -10,442 -6,167,842
S3 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ มากกว่า 40 ล้านบาท 16,951 3,506,537 -10,879 -9,172,506 17,754 3,612,149 -13,303 -9,796,136 16,313 3,588,447 -15,945 -10,442,258
M1 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ ระหว่าง 100 - 200 ล้านบาท 30,438 11,472,947 -12,545 -20,700,898 24,563 9,196,137 -12,556 -18,065,630 23,938 9,640,746 -13,913 -18,331,046
M2 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ ระหว่าง 200 - 400 ล้านบาท 35,150 17,289,767 -13,660 -36,329,601 36,085 18,060,792 -13,750 -29,316,836 35,556 18,576,613 -16,161 -33,950,737
M3 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ มากกว่า 400 ล้านบาท 16,100 29,434,140 -4,497 -46,845,814 16,300 30,638,189 -4,045 -33,430,878 17,992 33,567,578 -3,990 -34,699,846
L1 ขนาดใหญ่ มูลค่ารายได้ ระหว่าง 500 - 1,000 ล้านบาท 60,040 46,833,441 -13,396 -59,804,550 60,160 48,633,641 -19,987 -75,137,750 63,195 53,060,047 -20,521 -76,004,329
L2 ขนาดใหญ่ มูลค่ารายได้ มากกว่า 1,000 ล้านบาท 992,792 486,662,709 -60,509 -209,372,895 989,377 491,249,545 -78,356 -229,781,808 870,665 470,375,326 -120,819 -347,180,836
*** รวม *** 1,175,870 9,966,842 -181,471 -6,850,995 1,168,967 10,069,026 -182,224 -6,754,259 1,048,850 9,856,308 -236,459 -8,846,379
สถิติการเข้าชม 60,396