ยินดีต้อนรับ
ดัชนีและข้อมูลทางการเงิน SMEs
รายงานแสดงจำนวนผู้ประกอบการในแต่ละภาคธุรกิจปี 2560
ภาค ขนาดธุรกิจ จำนวน
ภาคการผลิต S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท 10,480.00
ภาคการผลิต S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 27,034.00
ภาคการผลิต S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 19,270.00
ภาคการผลิต M  ขนาดกลาง 4,085.00
ภาคการผลิต L  ขนาดใหญ่ 2,941.00
ภาคการผลิต *************   รวม ************* 63,810.00
ภาคการค้า S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท 28,882.00
ภาคการค้า S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 79,211.00
ภาคการค้า S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 37,955.00
ภาคการค้า M  ขนาดกลาง 2,192.00
ภาคการค้า L  ขนาดใหญ่ 2,579.00
ภาคการค้า *************   รวม ************* 150,819.00
ภาคบริการ S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท 41,930.00
ภาคบริการ S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 121,877.00
ภาคบริการ S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 52,952.00
ภาคบริการ M  ขนาดกลาง 5,341.00
ภาคบริการ L  ขนาดใหญ่ 2,362.00
ภาคบริการ *************   รวม ************* 224,462.00
ภาคการผลิต / ภาคการค้า / ภาคบริการ รวมทั้งสิ้น 439,091.00


ดัชนีกำไร/ขาดทุนสุทธิของผู้ประกอบการ ปี 2560 (เปรียบเทียบกับปีฐาน 2553)
ขนาดธุรกิจ 2553 (บาท) 2560 (บาท) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท -12,098,220,286.98 -13,298,538,076.38 109.92
S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 13,232,140,939.92 63,539,545,619.46 480.19
S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 504,697,728,631.41 912,434,145,089.73 180.79
M  ขนาดกลาง 170,598,897,993.81 286,963,305,240.81 168.21
L  ขนาดใหญ่ 916,837,810,704.57 1,120,768,422,660.12 122.24
ดัชนีรายได้ของผู้ประกอบการ ปี 2560 (เปรียบเทียบกับปีฐาน 2553)
ขนาดธุรกิจ 2553 (บาท) 2560 (บาท) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท 22,685,030,913.76 28,872,433,487.48 127.28
S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 345,414,958,841.55 409,750,077,668.53 118.63
S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 1,868,374,931,053.98 2,626,052,312,568.81 140.55
M  ขนาดกลาง 722,279,598,511.13 972,158,096,923.18 134.60
L  ขนาดใหญ่ 2,908,880,107,220.64 2,813,902,131,728.24 96.73
สถิติการเข้าชม 27,725