ยินดีต้อนรับ ดัชนีและข้อมูลทางการเงิน SMEs
รายงานแสดงจำนวนผู้ประกอบการในแต่ละภาคธุรกิจปี 2561 [ ภาคการผลิต และ ภาคการผลิต(เกษตร) ]
เลือกภาคธุรกิจ :
ภาคธุรกิจ Mc1 Mc2 S1 S2 S3 M1 M2 M3 L1 L2 จำนวนรวม
ภาคการผลิต 19,042 3,787 20,238 5,089 4,888 2,692 2,054 541 1,178 1,827 61,336
ภาคการผลิต(เกษตร) 1,260 203 477 129 151 107 79 15 28 25 2,474
รวมทั้งสิ้น 63,810


รายงานผลรวมกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผู้ประกอบการที่ส่งงบการเงินตั้งแต่ปี 2559 - 2561

*** อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง ***

under
สถิติการเข้าชม 29,472