ยินดีต้อนรับ
ดัชนีและข้อมูลทางการเงิน SMEs
รายงานแสดงจำนวนผู้ประกอบการในแต่ละภาคธุรกิจปี 2559
ภาค ขนาดธุรกิจ จำนวน
ภาคการผลิต S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท 12,236.00
ภาคการผลิต S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 30,743.00
ภาคการผลิต S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 21,100.00
ภาคการผลิต M  ขนาดกลาง 4,550.00
ภาคการผลิต L  ขนาดใหญ่ 3,492.00
ภาคการผลิต *************   รวม ************* 72,121.00
ภาคการค้า S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท 33,597.00
ภาคการค้า S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 86,574.00
ภาคการค้า S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 39,363.00
ภาคการค้า M  ขนาดกลาง 2,377.00
ภาคการค้า L  ขนาดใหญ่ 2,805.00
ภาคการค้า *************   รวม ************* 164,716.00
ภาคบริการ S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท 51,062.00
ภาคบริการ S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 141,000.00
ภาคบริการ S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 56,263.00
ภาคบริการ M  ขนาดกลาง 5,271.00
ภาคบริการ L  ขนาดใหญ่ 2,470.00
ภาคบริการ *************   รวม ************* 256,066.00
ภาคการผลิต / ภาคการค้า / ภาคบริการ รวมทั้งสิ้น 492,903.00


ดัชนีกำไร/ขาดทุนสุทธิของผู้ประกอบการ ปี 2559 (เปรียบเทียบกับปีฐาน 2553)
ขนาดธุรกิจ 2553 (บาท) 2559 (บาท) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท -12,109,724,071.32 -13,898,252,383.50 114.77
S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 13,231,994,818.92 79,297,280,477.55 599.28
S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 504,668,992,139.13 2,215,041,415,302.53 438.91
M  ขนาดกลาง 187,429,982,523.63 293,624,599,248.69 156.66
L  ขนาดใหญ่ 1,006,497,554,430.81 1,671,759,045,043.71 166.10
ดัชนีรายได้ของผู้ประกอบการ ปี 2559 (เปรียบเทียบกับปีฐาน 2553)
ขนาดธุรกิจ 2553 (บาท) 2559 (บาท) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
S1  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 1 ล้านบาท 22,689,424,621.47 33,272,448,784.65 146.64
S2  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มูลค่า 1 - 10 ล้านบาท 345,414,517,668.61 437,537,143,171.03 126.67
S3  ขนาดเล็ก มูลค่าสินทรัพย์รวม มากกว่า 10 ล้านบาท 1,868,211,705,272.03 3,163,559,426,952.35 169.34
M  ขนาดกลาง 730,889,069,328.48 1,019,651,028,724.36 139.51
L  ขนาดใหญ่ 3,178,522,609,312.06 3,992,092,271,688.81 125.60
สถิติการเข้าชม 26,254