ยินดีต้อนรับ ดัชนีและข้อมูลทางการเงิน SMEs
รายงานแสดงจำนวนผู้ประกอบการในแต่ละภาคธุรกิจปี 2561 [ ภาคการผลิต และ ภาคการผลิต(เกษตร) ]
เลือกภาคธุรกิจ :
ภาคธุรกิจ Mc1 Mc2 S1 S2 S3 M1 M2 M3 L1 L2 จำนวนรวม
ภาคการผลิต 16,474 5,066 24,255 5,170 4,897 3,136 1,931 512 1,389 1,826 64,656
ภาคการผลิต(เกษตร) 960 222 744 118 138 159 68 18 32 24 2,483
รวมทั้งสิ้น 67,139รายงานผลรวมกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของผู้ประกอบการที่ส่งงบการเงินตั้งแต่ปี 2559 - 2561
เลือกภาคธุรกิจ :
ขนาดธุรกิจ 2559 2560 2561
กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ
รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท) รวม(ล้านบาท) เฉลี่ย(บาท)
Mc1 รายย่อย มูลค่ารายได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท 581 92,374 -9,418 -605,342 507 90,903 -4,835 -443,745 697 91,702 -8,441 -865,096
Mc2 รายย่อย มูลค่ารายได้ ระหว่าง 1 - 1.8 ล้านบาท 950 291,492 -2,284 -1,452,690 2,928 828,921 -16,820 -10,964,624 821 246,547 -25,034 -16,722,772
S1 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ ระหว่าง 1.8 - 20 ล้านบาท 14,300 930,814 -20,008 -2,056,997 12,397 765,789 -15,329 -1,900,426 14,207 728,750 -20,482 -3,056,486
S2 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ ระหว่าง 20 - 40 ล้านบาท 8,608 2,072,778 -6,378 -5,173,140 7,384 1,812,382 -6,010 -5,483,638 8,673 1,743,979 -12,030 -8,189,065
S3 ขนาดย่อม มูลค่ารายได้ มากกว่า 40 ล้านบาท 11,789 3,369,290 -10,034 -8,191,307 17,758 4,448,346 -8,810 -9,734,687 16,951 3,506,537 -10,879 -9,172,506
M1 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ ระหว่าง 100 - 200 ล้านบาท 21,189 7,699,603 -10,535 -12,847,100 20,757 8,434,176 -9,293 -13,767,216 30,438 11,472,947 -12,545 -20,700,898
M2 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ ระหว่าง 200 - 400 ล้านบาท 29,884 17,254,022 -9,849 -31,365,474 28,253 17,040,257 -6,847 -25,080,720 35,150 17,289,767 -13,660 -36,329,601
M3 ขนาดกลาง มูลค่ารายได้ มากกว่า 400 ล้านบาท 12,118 28,579,535 -3,103 -43,702,139 45,427 103,479,474 -5,867 -80,368,567 16,100 29,434,140 -4,497 -46,845,814
L1 ขนาดใหญ่ มูลค่ารายได้ ระหว่าง 500 - 1,000 ล้านบาท 59,487 49,000,525 -12,519 -32,264,222 51,302 44,340,379 -12,788 -55,119,780 60,040 46,833,441 -13,396 -59,804,550
L2 ขนาดใหญ่ มูลค่ารายได้ มากกว่า 1,000 ล้านบาท 979,197 559,540,897 -54,613 -234,391,108 764,876 472,145,576 -50,435 -244,832,464 992,792 486,662,709 -60,509 -209,372,895
*** รวม *** 1,138,102 11,147,189 -138,741 -6,200,825 951,588 10,889,770 -137,034 -7,461,598 1,175,870 9,966,842 -181,471 -6,850,995
สถิติการเข้าชม 34,306